Klauzula informacyjna

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, NIP: 7811759805. 

  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Rosa; e-mail: iod@wseit.edu.pl 

  3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne: 

  a) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz studiów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO); 

  b) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań związanych z zawarciem z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu umowy o naukę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO); 

  c) realizacji zawartej przez Panią/Pana z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu umowy o naukę (z pkt. a), której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO); 

  d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu w związku z jej działalnością w zakresie kształcenia i realizacją zawartych umów z pkt. a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); 

  e) rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); 

  f) wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych dla potrzeb wewnętrznych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na pisemny wniosek innych instytucji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). 

  g) monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów (podstawa prawna ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia) 

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 

  a) realizacji marketingu własnego przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO); 

  b) organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, wykładów otwartych promocji, ankiet; 

  c) prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu; 

  d) realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu; 

  e) prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 22 Dz.U.2018.0.917 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 

  a)      wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 

  b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) 

  6. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych. 

  7. Podanie danych wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r z poźn zm. (Dz.U. 2016 poz. 1554) i jest obowiązkowe oraz służy realizacji obowiązków administratora jako Uczelni wyższej. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody 

  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

  a) dla potrzeb rekrutacji: przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez 12 miesięcy; 

  b) dla potrzeb kształcenia: przez okres do czasu jego zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, t.j. aktualnie przez 50 lat (podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, §4, ust. 2); 

  c) dla potrzeb marketingu własnego Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu: przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie; 

  d) dla potrzeb realizacji pozostałych celów przetwarzania wymienionych w p. 2: przez okres do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana wobec niego sprzeciwu.

  e) dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji na studia, a po zakończeniu tego procesu zostaną usunięte. W przypadku przyjęcia na studia, dane osobowe przetwarzane będą nadal dla celów świadczenia usług edukacyjnych od dnia zakończenia procesu rekrutacji do końca okresu świadczenia tych usług oraz przez okres kolejnych 50 lat, licząc od roku, w którym ustało świadczenie usług edukacyjnych na rzecz danego studenta/słuchacza.

  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  10. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 13 ust. 1 pkt. f RODO). 

  11. Aktualizacje przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, są publikowane na stronie internetowej jest Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu. 

  12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.